Historie sboru

Založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích byl založen v rámci oslav pořádaných ve zdejší obci dne 28.října 1928 na paměť 10.výročí československé samostatnosti. Sbor obsahoval 16 přispívajících a 23 činných členů. Na ustanovující valné hromadě konané 11.listopadu téhož roku byli do prvních funkcí zvoleni:

Starosta sboru – Ant.Šteker, rolník; Jednatel – Lad.Drachovský, správce školy; Velitel – Fr. Adámek, obuvník; Zástupce velitele – Ant. Florián, rolník; Pokladník – J.Jirec; Členové výboru – V.Kolanda, Fr.Šteker, rolníci; Správce nářadí – J.Brabec, kovář; Trubač – Fr.Burda. obuvník;

První členská schůze byla svolána na 27.listopadu za účasti 32 členů. Sbor se od samého počátku založení potýkal s finanční tísní. Nově založený spolek samozřejmě neměl k dispozici skoro žádný materiál, a tak se právě na této schůzi řešilo především zajištění finančních prostředků pro chod sboru. Byly pořádány sbírky v okolních vesnicích a o mimořádné dary členové žádali některé peněžní ústavy. Mj. bylo rozhodnuto o uspořádání prvního hasičského plesu v Daměnicích. Ples se konal dne 12.února 1929 v sále místního hostince. A byl vhodným způsobem jak získat další finanční prostředky.

Sbor se po necelém roce trvání začal zajímat o zakoupení hasičské motorové stříkačky. Nejvhodnějším výrobcem se stal Bohumil Mára z Tábora, se kterým se sbor nakonec dohodl o koupi stroje za částku 31 000Kč. Celou částku si členové museli samozřejmě vypůjčit za přispění ručení obce.

 

marovka1929

(fotografie z předávání motorové stříkačky B.Máry)

S novým strojem jsme se mohli směle zapojovat i do hasičských okrskových cvičení. Hned to první cvičení uvádí kronika jako v každém směru bezvadné. Celé cvičení probíhalo na návsi, kterou museli členové proměnit ve cvičiště. Dostavily se sbory z: Kamberku, Slavětína, Zdiměřic, Pravětic, Šebířova, Bělče, Smilových hor, Malého a Velkého Ježova a sbory z Vilic a Načeradce přijeli i se svými motorovými stroji.

Během tří let od založení se naplno rozběhly veškeré aktivity dobrovolných hasičů. Sbor vlastnil zásadní věc, kterou byla motorová stříkačka. Ačkoliv tato skutečnost znamenala zadlužení sboru na několik let, byla tato investice pro náš sbor jen přínosem. Také další vybavení postupně přicházelo, a tak se vybudoval i hasičský přístřešek pro uskladnění věcí. Ve sboru působili všichni důležití občané Daměnic, a tak co udělali hasiči pro sebe, udělali také pro obec. A tak se rozběhla tradice hasičských plesů, která se dodržuje až dodnes.

Hasiči za války

Sbor se rozhodl, že v rámci výročí dvaceti let trvání republiky postaví pomník obětem První světové války. Slavnost byla naplánována na 18.září 1938, ale vzhledem k složitosti národní situace muselo být odhalení pomníku odloženo na dobu neurčitou. Hasiči stejně jako celý národ procházeli složitým obdobím. Příkazy byly vydávány shora, a tak se v období 1940–1944 nekonaly ani žádné schůze. Dění v obci ale nezaniklo a složitou situaci odlehčovaly především koncerty a vystoupení divadelního spolku. O konci války se jednotliví členové dozvěděli prostřednictvím rozhlasu a ihned se sešli. Sbor hrál důležitou roli během několika málo dní, při kterých se většina národa snažila zamezit Němcům v opuštění státu. Za pomoci lidí byly vytvořeny barikády přes silnice a hasiči drželi hlídky. Kronika uvádí autentický zápis z noci 6.května 1945: „Asi kolem desáté hodiny jelo osobní auto vesnicí a neuposlechlo rozkazu k zastavení. Zastavila ho až barikáda na konci obce. Při vyšetření se zjistilo, že to byli příslušníci SS. Každý měl u sebe revolver s náboji a velký nůž. Následující den byl zadržen další člen SS jedoucí na motocyklu.“ Hasiči nasazovali při těchto akcích vlastní životy a strach jim umocňoval i fakt, že v sousedních obcích Němci ve strachu a snaze uprchnout zabíjeli nevinné lidi. Když 9.května přijela do obce Rudá armáda, mohl i celý sbor oslavit konečně osvobození a konec hrůzovlády Němců.

Poválečné budování hasičského socialismu

Sbor ve svém působení ve velké míře odesílal finanční dary, aby tak co nejvíce pomohl rozvoji tam, kde to bylo třeba. Nemalé obnosy byly odeslány na znovu zřízení Československé republiky a jiné prostředky byly odeslány na pomoc nemocnici v Táboře. Nově nastolený politický systém se promítl i do činnosti hasičů. Na schůzích se začalo řešit „Zařazení do dvouletého budovatelského plánu“. Hasiči museli dodržovat co nejlépe „Týden Gotwaldovy práce“ spojený s údržbou a opravou hasičské výstroje. A hlavně došlo ke změně jména. Hasičský sbor v Daměnicích se změnil na hasičskou jednotu v Daměnicích. Hlavním cílem byl nábor co největšího počtu nových členů… Omlazení se projevilo pozitivně hlavně na soutěžích. Družstvo mladých členů se v roce 1955 probojovalo až do krajského kola.

sternberg1953
(fotografie vítězného družstva mladých hasičů: L.Dědek, F.Kadlec, L.Kříženecký, J.Doubek, K.Kadlec, F.Svoboda, Vl.Svoboda, V.Michálek, S.Beneš, J.Florián)

 

Hasiči museli pomáhat hlavně obci v rozvoji. Záznamy uvádí povinnost odpracovat 500 hodin brigádně v zájmu zvelebení obce. A tak hasiči více budovali než hasili a celé období tedy patří k těm méně úrodným z hlediska vývoje, ostatně jako tomu bylo v celém státě.

Rozvoj hasičů a dění v obci po roce 1970

Nechuť k tvorbě socialismu byla znát i na činnosti sboru. Schůze se často nekonaly nebo nebyly vedeny ani zápisy, a tak se sbor postupně překlenul až do dalšího období, kdy náš čekal nárůst v aktivitě. Nově příchozí generace znamenala oživení sboru. Hned od počátku dávala najevo, že má skutečně zájem o pozdvihnutí dění v Daměnicích. V letech 1975–1977 nenašlo družstvo mladých členů 3× za sebou přemožitele na okrskových soutěžích a stalo se tak obávaným suverénem v okolí. K výročí 50 let od založení sboru byla uspořádána okrsková soutěž také na domácím hřišti. Celou akci provázel velký zájem obyvatel z okolí. Celé období se neslo v pozitivní atmosféře a znamenalo velký úspěch požárního sportu v této době. Ačkoliv jsme zaznamenali další úspěch až v roce 1985, kdy jsme opět zvítězili na okrsku v Načeradci, naše družstvo bylo vždy velmi vysoko v pořadí soutěží. Ruch v obci podporovali hasiči pořádáním venkovních zábav na parketu v prostranství školy. Zásadním bodem pro vývoj sboru bylo rozhodnutí o přestavbě místní školy pro potřeby hasičů a celé obce. Tento nápad se začal realizovat v roce 1986. Postupně se renovoval celý interiér budovy. V následujícím roce bylo rozhodnuto o vybudování knihovny a hlavně o přestavbě tanečního sálu, který vznikl spojením několika místností. Členové sboru odpracovali na rekonstrukci školy více než 2500 hodin! Celý komplex budovy školy a přilehlé zahrady začali hasiči využívat k pořádání tanečních zábav, o které byl v okolí velký zájem. Daměnice se chvílemi stávaly kulturním střediskem Podblanicka, protože nabízely jedinečnou možnost jak zábavy pod otevřeným nebem, tak i v krytém sálu. Po převratu v roce 1989 změnil sbor název, který se shodoval s původním. Opět existoval „Sbor dobrovolných hasičů Daměnice“. Činnost se dále ubírala tak, aby bylo zachováno dění v obci. Bohužel se toto období nevyznačovalo výraznou účastí v okrskových soutěžích.

Přechod do nového milénia

Velkou akcí pro celý sbor i všechny obyvatele Daměnice se stalo „setkání rodáků“. Celému setkání předcházela náročná organizační činnost. Musely se provést nezbytné úpravy kolem budovy školy a hlavně byl zrekonstruován park. Při pracích pomáhali téměř všichni občané Daměnic, aby se celá akce stihla připravit. 17.6.2000 se tedy sjelo přes 250 lidí, kteří si přijeli připomenout vesnici, ve které toho někteří hodně prožili. Po úvodním přivítání v parku následoval další program ve škole, při které se prezentovala historie obce proložená pestrými kulturními vložkami. Poté se až do večera konala zábava v sále.

S novým stoletím přišly do sboru nové síly,a tak se postupně rýsovala možnost účasti v okrskových soutěžích. Během dvou let se vytvořilo nové soutěžní družstvo, které nyní reprezentuje sbor na soutěžích v celém okrese. Družstvo zaznamenalo úspěchy hlavně v kategorii PS-8, kde se pravidelně umísťovalo na stupních vítězů, a proto byla zakoupena stříkačka PS-12, která umožňovala, aby se tým účastnil i v silnější kategorii. Mezi největší úspěchy patří: druhé místo na okrskové soutěži v Pravoníně v roce 2007 a čtvrté místo na okresní soutěži ve Vlašimi v roce 2006. Díky soutěžnímu družstvu jsme po dlouhé odmlce opět pořádali v roce 2006 okrskovou soutěž na místním hříšti, která se setkala se velkým zájmem občanů.

Činnost sboru se nyní ubírá směrem k zajištění chodu obce. Provádí se nezbytné opravy budovy školy, udržování zeleně, prořezávání okolí cest. Udržujeme tradici pořádání hasičského plesu a rozvíjíme svoje schopnosti v požárním sportu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.